Pro bono centrum Pro bono aliance
 

O pro bono

 

Pro bono směřuje ke zvýšení dostupnosti právních služeb pro osoby, kteří si je z finančních důvodů nemohou dovolit. Pro bono právní služby se poskytují například pro oběti domácího násilí, při ochraně práv pacientů, ochraně spotřebitelů, práv dětí, pomoci uprchlíkům, pracovněprávních či diskriminačních sporů. Bezplatné poskytování právních služeb ve prospěch obecně prospěšných cílů se tradičně označuje jako pro bono publico, zkráceně pro bono.

 

Pro potřeby tohoto projektu považujeme za „pro bono“ práci advokátů prováděnou bezplatně. Pro bono práce spočívá v poskytování právních služeb následujícím skupinám klientů:

 

 • osobám s omezenými příjmy
 • neziskovým organizacím (spolkům, obecně prospěšným společnostem, církvím, nadacím, nadačním fondům), v případech, kdy slouží zájmům a potřebám lidí s omezenými příjmy
 • jednotlivcům a právnickým osobám usilujících o ochranu lidských práv a veřejných zájmů v případech, kdy se jedná o precedentní případ nebo jiný typ práce s potenciálním širokým dopadem (např. legislativa)
 • neziskovým organizacím při řešení jejich organizačních otázek.

 

V širším chápání zahrnuje pro bono rovněž jiné obecně prospěšné aktivity právníků, například dobrovolnickou práci, finanční podporu charitativních organizací aj. Pro bono lze celkově chápat jako projev společenské odpovědnosti podnikatelských subjektů (koncept corporate social responsibility).

 

Proč pro bono?

 

Zapojení do pro bono aktivit je jedním ze způsobů, kterým advokáti přijímají svůj díl odpovědnosti za fungování společnosti, která je založena na vládě práva. Role advokátů v právním státě je zcela nezastupitelná. Její součástí by měla být snaha zajistit přístup k právní ochraně pro každého bez ohledu na jeho finanční situaci a také snaha právními prostředky přispívat k řešení společenských problémů. Přestože se v případě pro bono práce jedná o výsostně dobrovolnou aktivitu advokátů, lze při úvahách o její podpoře odkázat na Pravidla profesionální etiky. Zde se  v čl. 18 uvádí: „Byl-li advokát k tomu vyzván, je povinen podílet se v přiměřeném rozsahu na projektech směřujících k prosazování nebo obhajobě lidských práv a svobod, a to i bez nároku na odměnu, ledaže mu v tom brání vážné důvody.“

 

Pro bono a dostupná právní pomoc

 

Ačkoliv jsou při pro bono práci důležitou cílovou skupinou osoby s omezenými příjmy, pro bono práce nemá v žádném případě nahrazovat systém státem zajišťované právní pomoci, jehož garantem mají být státní orgány. Tuto svou odpovědnost nemůže stát bez odpovídající náhrady přenášet na advokáty, jak se tomu bohužel stále v České republice děje.

 

Advokátní kanceláře a pro bono

 

Pro potenciální klienty a veřejnost může být kvalitní pro bono program v portfoliu advokátní kanceláře známkou společenské odpovědnosti a celkové serióznosti výkonu této profese. Pro bono právní služby jsou vynikající příležitostí pro získání zkušeností z nejrůznějších právních oborů.  Tyto zkušenosti mohou advokáti zpětně využít ve prospěch svých dalších klientů. Zapojení se do pro bono práce může rovněž přidávat advokátní práci na smysluplnosti a přispívat tak k větší spokojenosti a tím i vyšší efektivitě.  Dá se rovněž očekávat, že bude narůstat počet právníků, pro které bude kvalitní pro bono program jedním z motivů volby konkrétní advokátní kanceláře. 

 

Pro bono centrum

 

Program pro bono centrum realizuje Pro bono aliance. Cílem je propagovat koncept pro bono mezi českou odbornou i laickou veřejností a praktickými aktivitami usnadnit advokátům v ČR zapojení do pro bono aktivit. Věříme, že tak přispějeme k tomu, aby se čeští advokáti do pro bono zapojovali více než doposud. Pro bono centrum usiluje o propojení nabídky právních služeb od advokátů ochotných pracovat pro bono a znalostí témat a potřeb potenciálních klientů, kterou disponují neziskové  organizace (NO). Zapojení NO do projektu je současně garancí, že advokátním kancelářím budou nabízeny jen případy, u nichž je poskytnutí bezplatné služby odůvodněné  a kde je pomoc právníka účelná. Pro bono centrum neposkytuje služby v oblasti korporačního a trestního práva (s výjimkou zastupování poškozených).

  

Typy pro bono právních služeb

 

pomoc nemajetným klientům v individuálních případech (včetně zastoupení v soudním řízení)

 • rodinné právo (rozvody, majetková vyrovnání, SJM…)
 • pracovní právo (diskriminace, výpovědi, pracovní poměr…)
 • exekuční právo (zastavení exekucí, neprávem vymáhané exekuce…)
 • smluvní právo (návrhy a oprava smluv, darovací a kupní smlouvy, reklamace…)
 • dědické právo (sepsání závětí, vydědění, pozůstalostní řízení…)
 • závazkové právo (náhrada škody, bezdůvodné obohacení, nájem…)
 • občanské právo (civilní žaloby, ochrana osobnosti, svéprávnost, práva osob)
 • trestní právo (pomoc poškozeným)
 • správní právo (vyvlastnění, přestupkové řízení, azyl, státní občanství…)
 • právo životního prostředí (imise, veřejnoprávní smlouvy…)
 • ad.

 

technická pomoc neziskovým organizacím

 • pracovněprávní poradenství (konkurenční doložky, výpovědi, dobrovolníci…)
 • pomoc při sepisování nebo revizí stanov, sepisováním smluv, daňové poradenství
 • zapsání spolků do rejstříků
 • změna právní formy NO
 • komparativní právní výzkum
 • příprava právních analýz
 • litigace před ESLP (právní výzkum, soupis stížností, amicus curie dopisů apod.)
 • ad.

 

 

 
 
 


Pro bono centrum je programem Pro bono aliance