Pro bono centrum Pro bono aliance
 

Proč se zapojit do programu pro bono centra?

 

V případě zapojení do programu PBC  bude mít vaše NO možnost zadávat své požadavky na zprostředkování bezplatných právních služeb. Pracovníci PBC se pokusí najít vhodnou advokátní kancelář, která bude schopná vám bezplatně pomoci.

 

Požadavky na právní služby mohou být různého druhu, například:

 

právní pomoc vašim klientům ve všech právních odvětvích

 • rodinné právo (rozvody, majetková vyrovnání, SJM…)
 • pracovní právo (diskriminace, výpovědi, pracovní poměr…)
 • exekuční právo (zastavení exekucí, neprávem vymáhané exekuce…)
 • smluvní právo (návrhy a oprava smluv, darovací a kupní smlouvy, reklamace…)
 • dědické právo (sepsání závětí, vydědění, pozůstalostní řízení…)
 • závazkové právo (náhrada škody, bezdůvodné obohacení, nájem…)
 • občanské právo (civilní žaloby, ochrana osobnosti, svéprávnost, práva osob)
 • trestní právo (pomoc poškozeným)
 • správní právo (vyvlastnění, přestupkové řízení, azyl, státní občanství…)
 • právo životního prostředí (imise, veřejnoprávní smlouvy…)
 • ad.

- zastupování vašich klientů u soudů všech stupňů (obecný, krajský, vrchní, nejvyšší)
- zastupování vašich klientů u ústavního soudu a ESLP
- konzultace případů, kterým se sami věnujete


 právní pomoc vaší neziskové organizaci v technických otázkách 

 • pracovněprávní poradenství (konkurenční doložky, výpovědi, dobrovolníci…)
 • pomoc při sepisování nebo revizí stanov, sepisováním smluv, daňové poradenství
 • zapsání spolků do rejstříků
 • změna právní formy NO
 • komparativní právní výzkum
 • příprava právních analýz
 • litigace před ESLP (právní výzkum, soupis stížností, amicus curie dopisů apod.)
 • ad.

Kdo se může zapojit do programu pro bono centra?

 

Do programu pro bono centra se mohou zapojit nevládní organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby), které sledují obecně prospěšné cíle, zejména ochranu lidských práv a jiných veřejných zájmů nebo poskytují sociální služby sociálně znevýhodněným skupinám.

 
Jak se zapojit?

 

Systém mohou využívat pouze neziskové organizace, které se do něj oficiálně zapojí tím, že podepíší souhlas s podmínkami fungování pro bono centra.  Podmínky jsou k dispozici k prostudování zde.

 

V případě jakýchkoli nejasností nás prosím kontaktujte.

 

 

 


Pro bono centrum je programem Pro bono aliance