Pro bono centrum Pro bono aliance
 

Podmínky zprostředkování

  

Podmínky zprostředkování pro bono služeb v rámci pro bono centra


Těmito podmínkami se řídí pro bono centrum, zapojené neziskové organizace žádající o zprostředkování pro bono právních služeb i partnerské advokátní kanceláře.

 

Základní podmínky

Pro bono centrum je jedním z projektů Pro bono aliance s.z.

Pro bono právní pomoc poskytují spolupracující advokátní kanceláře. Pro bono centrum právní pomoc neposkytuje, pouze jí zprostředkovává.
 
Pro bono centrum negarantuje, že pro bono právní pomoc bude zajištěna, a to ani tehdy, pokud bude požadavek přijat ke zprostředkování.

O přijetí požadavku ke zprostředkování rozhoduje koordinátor pro bono centra. Na zařazení do systému zprostředkování není právní nárok. Pokud není požadavek přijat, informuje koordinátor neprodleně žadatelskou nestátní neziskovou organizaci (NNO). Pokud je to možné, poskytne jí současně informace o tom, která jiná instituce by mohla poskytnutí právní pomoci zajistit.

Pro bono právní pomoc je poskytována ve stejné kvalitě, jako právní pomoc placená.

           
Kdo může využít služeb pro bono centra
 
Na pro bono centrum se mohou obracet výhradně neziskové organizace, a to:
 

 • s právními problémy svých nemajetných (nízkopříjmových) klientů
 • z kapacitních důvodů nemůže centrum přijímat požadavky jednotlivců, kteří  nespolupracují s jinou neziskovou organizací
 • se svými vlastními právními problémy např.:
 • sepsání či revizi smluv,
 • pracovně-právní poradenství,
 • pomoc při sepisováním/revizí stanov,
 • daňové poradenství,
 • komparativní právní výzkum,
 • přípravu právních analýz nebo připomínkování/kritika právních analýz,
 • zastupování v řízení před Ústavním soudem, Evropským soudem pro lidská práva (právní výzkum, soupis stížností, amicus curie dopisů apod.),
 • jinou forma právní pomoci.

 
Jednotlivci mohou služeb pro bono centra využít pouze prostřednictvím NNO.Zahájení spolupráce

Podmínkou využívání služeb pro bono centra je odeslání podepsaného prohlášení o souhlasu s těmito podmínkami. Prohlášení je součástí tohoto dokumentu,  zároveň je k dispozici na webových stránkách pro bono centr: www.probonocentrum.cz.

Zadávání požadavků na zprostředkování

Jednotlivé požadavky na zprostředkování právní pomoci pro sebe či pro své klienty zadává NO prostřednictvím internetových formulářů dostupných na www.probonocentrum.cz v sekci formuláře ke stažení.

Žádost o poskytnutí pro bono právních služeb musí být podána centru nejméně 3 týdny před uplynutím jakékoliv lhůty nebo nařízeným soudním jednáním.  

Pracovníci pro bono centra prověří, zda konkrétní požadavek spadá do oblastí, kterým se centrum věnuje, zda je právní povahy, zda obsahuje všechny nezbytné informace a respektuje tyto podmínky. Poté jej nabídnou k převzetí advokátním kancelářím zapojeným do realizace projektu. I po předání požadavku konkrétní advokátní kanceláři budou pracovníci centra sledovat, jak se vyřízení požadavku vyvíjí a budou v případě potřeby spolupracovat na jeho zdárném vyřízení.

Pro bono centru nezasílejte žádné písemnosti vztahující se k požadavkům na zprostředkování pro bono právních služeb. V případě potřeby si je pracovníci pro bono centra sami vyžádají.

Jaké požadavky pro bono centrum nepřijímá
 

 • týkající se trestních řízení, s výjimkou zastupování poškozených;
 • týkající se obchodních věcí;
 • pokud již právní pomoc v této věci poskytuje advokát;
 • pokud existuje jiný způsob, jak zajistit efektivní právní pomoc od státu tj. klient musí zpravidla nejprve neúspěšně požádat o ustanovení zástupce soudem v  občanskoprávním soudním řízení a v soudním řízení správním nebo o ustanovení zmocněnce v trestním řízení, s výjimkou, kdy klientovi vinou prodlení hrozí vážná újma na jeho právech; klient nemusí  žádat  o určení  advokáta  Českou advokátní komoru;
 • klientův problém není právní povahy;
 • bezplatné poskytnutí právních služeb není v daném případě odůvodněné majetkovou a příjmovou situací klienta nebo povahou případu kleinta (například se jedná o šikanózní výkon práva, o banální nárok apod.);
 • právní pomoc nebude možné zprostředkovat včas před uplynutím lhůty nebo datem nařízeného soudního, správního nebo jiného jednání nebo výslechu.


Pro bono právní služby pro klienty NO

NO mohou pro své klienty získat pro bono právní služby pouze v případě, že se jedná o klienty, jimž majetkové a příjmové poměry neumožňují zajistit si právní pomoc jiným způsobem. To se prokazuje čestným prohlášením. Údaje uvedené v četném prohlášení musí klient prokázat NO, která za něj podává žádost o zprostředkování.

Uvedení nepravdivých údajů do čestného prohlášení je důvodem pro ukončení pro bono právní pomoci a klientovi vzniká povinnost uhradit dosud poskytnuté právní služby dle advokátního tarifu.
 
NO je povinna klienta poučit o tom, že:

 • bezplatně jsou poskytovány pouze právní služby;
 • klient je povinen si sám uhradit nezbytné hotové výdaje a hotové výdaje advokáta, který mu poskytuje právní služby (cestovné, náklady na zapracování znaleckých posudků apod.);
 • v případě neúspěchu soudního sporu mu může být uložena soudem povinnost nahradit protistraně náklady soudního řízení;
 • NO je oprávněna poskytovat pro bono centru základní informace o tom, zda a s jakým výsledkem byl právní případ uzavřen;
 • poskytnutí nepravdivých informací důležitých pro rozhodnutí o tom, zda požadavek přijmout ke zprostředkování právní pomoci, může být důvodem pro ukončení spolupráce s klientem;
 • uvedením nepravdivých informací o majetkových a příjmových poměrech klienta, vzniká klientovi povinnost uhradit dosud poskytnuté právnní služby dle advokátního tarifu.  

 
Poučení je povinen klient podepsat.

Klientem podepsané čestné prohlášení o majetkových poměrech a příjmech klienta a poučení klienta o skutečnostech výše uvedených se zasílá pro bono centru.

NO je povinna v případě převzetí požadavku konkrétním advokátem jej neprodleně kontaktovat a dohodnout s ním způsob spolupráce.  NO je v případě potřeby povinna poskytnout klientovi další pomoc nezbytnou k efektivnímu využití právních služeb, zejména doprovodit klienta na jednání s advokátem či na úřady, pomoci klientovi zajistit potřebné listiny.


Finanční podmínky
 
Zprostředkování pro bono právní pomoci je prováděno bezplatně.

Pro bono právní pomoc je poskytována bezplatně. Advokát, který přijme požadavek na pro bono  právní pomoc, nesmí žádat od NO nebo jejího  klienta žádnou odměnu, a to ani pro případ úspěchu ve věci.
 
Bezplatnost se vztahuje pouze na samotnou právní práci a na paušální náhradu hotových výdajů podle advokátního tarifu. NO nebo jednotlivec musí uhradit ostatní náklady související s poskytováním pro bono právních služeb (zejména soudní nebo správní poplatky, náklady na pořízení znaleckých posudků či jiných důkazů, náhradu nákladu protistrany v případě neúspěchu ve sporu, úhradu hotových výdajů advokáta přesahujících paušální náhradu hotových výdajů podle advokátního tarifu apod.).
 
Pokud je klientovi jako součást nákladů řízení přiznána odměna advokáta, náklady řízení ve výši odpovídající odměně advokáta připadají advokátovi, který je věnuje na obecně prospěšné účely nebo fondu rozvoje pro bono právní pomoci spravovaném Pro bono aliancí. Takto získané finanční prostředky může Pro bono aliance použít pouze na podporu rozvoje pro bono právních služeb. Tyto finanční prostředky nesmí použít na mzdy a osobní odměny zaměstnanců nebo externích spolupracovníků Pro bono aliance.

 
Povinnosti NO

NO je povina informovat Pro bono centrum, pokud dodatečně zjistí důležité informace o případu klienta nebo o klientovi, které mají význam pro poskytování právních služeb nebo ukončení poskytování právních služeb. Tato povinnost se vztahuje zejména na informace:
 

 • které mají vliv na zařazení žádosti do systému zprostředkování zejména informace týkající se podmínek přijetí požadavku pro bono centrem;
 • o změně skutkových okolností případu;
 • o změnách lhůt, zejména termínu nařízeného soudního, správního nebo jiného jednání;
 • že klient uvedl v čestném prohlášení o příjmech a majetkových poměrech záměrně nepravdivé nebo neúplné údaje;
 • že došlo ke zvýšení příjmů nebo ke změně majetkových poměrů klienta, tak že si je schopen hradit právní služby;
 • o změně jiných okolností majících vliv na důvodnost bezplatného poskytování právních služeb klientovi;
 • o tom, zda a s jakým výsledkem byl případ ukončen.


Povinnosti pro bono centra

Pracovníci pro bono centra vyrozumí NO o přijetí žádosti a o tom, v jaké fázi zprostředkování se nachází, nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy byla žádost podána.
Pro bono centrum garantuje důvěrnost všech údajů a informací, které mu byly poskytnuty v souvislosti se žádostí o zprostředkování pro bono právních služeb s výjimkou poskytování těchto údajů a informací advokátům zařazených do systému zprostředkování a nevládní organizaci, která žádost o zprostředkování podala, za účelem zprostředkování bezplatného poskytnutí právních služeb. Pro bono centrum zveřejňuje pouze zcela anonymizované informace. Zveřejnění či poskytnutí jiných informací je podmíněno předchozím písemným souhlasem osoby, které se informace týká.
 

Prohlášení o souhlasu s podmínkami:

Jménem ………………………………………………………………………………………………..
                  název, právní forma /z.s., o.p.s. apod./ IČO,  sídlo organizace

 

prohlašuji, že jsme se seznámili s výše  uvedenými podmínkami  zprostředkování pro bono služeb a souhlasíme s nimi. Bereme na vědomí, že v případě jejich nedodržování s námi může pro bono centrum ukončit spolupráci.


V ……….………………............... dne ……………...........………


………..………………………………….………………………….

jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem NO

 

 

WORD verze ke stažení zde

 


Pro bono centrum je programem Pro bono aliance